Izvještaj revizije učinka Broj: RU006-14

Izvještaj revizije učinka

UPRAVLJANJE EKSPLOATACIJAMA MINERALNIH RESURSA I ČIŠĆENJEM MATERIJALA IZ VODOTOKA

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je na osnovu Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske, a u skladu sa ISSAI okvirom revizije za javni sektor, provela reviziju učinka „Upravljanje eksploatacijama mineralnih resursa i čišćenjem materijala iz vodotoka“.

Revizija je istraživala upravljanje procesima eksploatacija i istraživanja mineralnih resursa, kao i procesima uređenja korita i čišćenja pijeska, šljunka i drugog materijala iz vodotoka u Republici Srpskoj. Upravljanje mineralnim resursima je ispitivano u sklopu postojećih modela dodjeljivanja prava na korištenje javnih mineralnih resursa, koncesionog i administrativnog. Upravljanje uređenjem korita i čišćenjem pijeska, šljunka i drugog materijala iz vodotoka ispitivano je u sklopu vodoprivrednog sistema uređenja i održavanja vodnih dobara, vodotoka i vodnih objekata. Oba procesa su ispitivana kroz postojeće prakse popisivanja i vođenja transparentnih javnih registara, obezbjeđivanja regulatornih, organizacionih, stručnih i tehničko-tehnoloških pretpostavki za uspješno upravljanje, kroz prakse projektnog, studijskog i imovinsko-pravnog pripremanja i strateškog planiranja eksploatacija i istraživanja mineralnih resursa, odnosno čišćenje materijala iz vodotoka, te kroz postojeće prakse upravljačkog nadzora i monitoringa nad pravno-ekonomskim i tehničko-tehnološkim uslovima i ishodima eksploatacija i istraživanja, odnosno čišćenja riječnih korita od nanosa. Istraživani su preduslovi i pretpostavke za transparentno i učinkovito upravljanje navedenim procesima u najboljem javnom interesu, a koje su trebali biti obezbjeđeni od strane Vlade i nadležnih ministarstava i institucija. Također na terenu su istraživane posljedice, efekti i ishodi postojećeg načina regulisanja ovih oblasti, postojećih modela dodjela prava privatnim subjektima i posljedice postojećih aktivnosti upravljačkog monitoringa i inspekcijskog nadzora institucija javnog sektora.

Revizija je obuhvatila vremenski period 2011-2014. godina, a pojedine analize su koristile i podatke iz ranijeg perioda kako bi se stekla bolja slika o ovim praksama i procesima.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je u skladu sa odredbama Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske dostavila Nacrt izvještaja Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske, Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Komisiji za koncesije, Javnoj ustanovi Vode Srpske i Republičkoj upravi za inspekcijske poslove. Revizija nije od navedenih revidiranih institucija dobila primjedbe na nacrt revizijskog izvještaja kojima bi se osporavali utvrđeni revizorski nalazi, zaključci i preporuke u njemu. Pojedine institucije su dostavile Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske samo komentare kojim konstatuju da nemaju suštinskih primjedbi na revizijski izvještaj.

Konačan izvještaj je dostavljen svim institucijama kojima se u skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora treba dostaviti. Izvještaj je dostupan javnosti putem internet stranice Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, www.gsr-rs.org.
Izvještaj sadrži preporuke upućene Vladi Republike Srpske, Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i drugim institucijama koji imaju određene uloge, nadležnosti i odgovornosti u pogledu upravljanja mineralnim resursima i uređenjem riječnih korita u Republici Srpskoj. Implementacijom ovih preporuka, moguće je unaprijediti i učiniti transparentnijim i učinkovitijim kako sistem upravljanja eksploatacijama i istraživanjima mineralnih resursa, tako i sistem uređenja i održavanja riječnih korita u dijelu čišćenja i vađenja materijala iz vodotoka u Republici Srpskoj.

Glavni revizor javnog sektora Republike Srpske donio je Odluku da se provede ova revizija. Reviziju je proveo revizorski tim u sastavu Srđan Šušnica i Vladimir Kremenović.

Banja Luka, oktobar 2015. godine

0