O projektu
Šta je Registar koncesija u Bosni i Hercegovini?

„Registar koncesija u Bosni i Hercegovini“ je otvoreni registar svih koncesija koje su dodjeljene na teritoriji Bosne i Hercegovine. Udio korupcije u procesu dodjela koncesija je pitanje koje ima značajan uticaj na raspolaganje prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini te je stoga svrha registra da pruži informacije o pravnom okviru, dozvolama, naknadama, koncesionarima i budžetskim prihodima ostvarenih od koncesija Bosni i Hercegovini.

Koncesije su sporazumi između vlada, jedinica lokalne samouprave ili javnih organa sa privatnim kompanijama i licima koji omogućavaju korišćenje resursa ili pružanje usluga u zamjenu za plaćanje ili druge beneficije. Ovi sporazumi mogu biti korisni jer dovode do novih investicija i otvaranja radnihj mesta, ali takođe mogu biti kontroverzni ako nisu transparentni ili ako se sklapaju na način koji nije fer, zakonit i pogoduje određenim pojedincima.

Korupcija je, s druge strane, zloupotreba moći ili položaja radi sticanja lične koristi. Može imati različite oblike, kao što su mito, pronevjera i nepotizam i može imati ozbiljne posljedice po pojedince, organizacije i društva. Korupcija može dovesti do ekonomske neefikasnosti, društvene nejednakosti i političke nestabilnosti, a može narušiti poverenje javnosti u institucije i suzbiti vladavinu prava.

Jedno pitanje koje se često javlja u kontekstu dojele koncesija je potencijal za korupciju. Kada se koncesije daju kompanijama, postoji rizik da za donosioce odluka prioritet dobiju lični ili finansijski interesi, a ne najbolji interesi javnosti. Ovo može dovesti do davanja koncesija kompanijama koje nisu najkvalifikovanije ili koje ne nude najbolje uslove, ili može rezultirati uslovima koji su povoljni za kompaniju, ali ne i za javnost.

Za rješavanje ovih pitanja, važno je da vlade i organizacije imaju jake sisteme koji će obezbijediti da se koncesije daju na transparentan i pošten način ali mogu i preduzeti korake za promovisanje transparentnosti i odgovornosti u oblasti koncesija, kao što je objavljivanje informacija o koncesijama i uslovima sporazuma te pružanje mogućnosti za doprinos javnosti i učešće.

Vlasništvo

„Registar koncesija u Bosni i Hercegovini“ je vlasništvo Udruženja za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u BiH (TI BIH), a isti je nastao uz podršku Švedske. Sadržaj Registra je isključiva odgovornost Transparency International u BiH i ne mora nužno odražavati stavove Švedske.

Izvori podataka

TI BIH vrši prikupljanje, unošenje i ažuriranje informacija o dodijeljenim koncesijama na teritoriji cijele BiH. Podaci koji se nalaze u Registru prikupljeni su putem dokumenata dostupnih na web stranicama institucija i putem zahtjeva za informacije upućenih javnim organima, i kao takvi ne predstavljaju zvaničnu bazu niti zvaničan izvor podataka.

TI BiH, zbog načina prikupljanja podataka, ne garantuje tačnost objavljenih podataka, te se mole korisnici baze da pri korišćenju i daljem preuzimanju podataka to imaju u vidu. Da bi baza bila pravovremeno ažurirana, podaci se obrađuju odmah po prispjeću, te su moguće greške prilikom unosa podataka.